مدیران شرکت

اعضای هیات مدیره فولاد گستران هرمزگان

ردیف   نام و نام خانوادگی سمت
1 علیرضا جعفری آقای علیرضا جعفری
به نمایندگی از شرکت آتیه فولاد نقش جهان
رئیس هیئت مدیره
2  مهدی آقا زینلی آقای مهدی آقا زینلی
به نمایندگی از شرکت پارس فولاد مبین
نائب رئیس  هیئت مدیره
3  محسن زنگنه پور آقای محسن زنگنه پور
به نمایندگی از شرکت فولاد زاگرس چهارمحال 
عضو هیئت مدیره
4   ابراهیم دادخواه تهرانی آقای ابراهیم دادخواه تهرانی مدیر عامل