سنجه ها( اهداف) فولاد گستران در سال 1398

منظر مـالی:

رشد درآمد
افزایش درآمد کلی شرکت از 815.086 به 893.192 ریال
افزایش درآمد حاصل از خدمات بر روی محصولات از 485 میلیون ریال به 607 میلیون ریال

 

ارتقای بهره وری
افزایش نسبت سود ناخالص به فروش به3 درصد
افزایش نسبت سود خالص به فروش به 1 درصد
کاهش نسبت هزینه های عمومی و اداری به 1.7 درصد
افزایش سهم سود آتیه فولاد نقش جهان به 7.655 میلیون ریال

 منظر مشتـری

افزایش خرده فروشی محصولات فولاد مبارکه
خرده فروشی محصولات به میزان 100% ثبت سفارش(کمتر از85تن به یک مشتری در ماه)
افزایش عرضه70درصد محصولات فولاد مبارکه به مشتریان تولید کننده

 

شناسایی و توسعه بازار
افزایش تعداد مشتریان از 240 به 270 مشتری

 

افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات
افزایش فروش محصولات دارای خدمات به میزان 1440 تن

 

ارائه سبد کامل محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان
افزایش رضایت مشتریان به میزان91درصد

  منظر فرآينـدهای داخلی

تعالی فرایندها
فروش محصولات فولاد مبارکه
تکمیل نمودن سبد کالا بر اساس درخواست مشتریان

 

تامین کنندگان و شرکای کسب و کار
جذب سهمیه بر اساس سفارشات ثبت شده محصولات فولاد مبارکه به میزان 16000تن
تامین محصولات تخت از محل سایر تولید کنندگان داخلی و واردات به میزان 1000تن
تامین محصولات طویل (تیرآهن و میلگرد) و غیره از محل سایر تولید کنندگان داخلی به میزان-تن

 

 منظر يادگيري و رشد

سرمایه های سازمانی
افزایش سطح رضایت کارکنان به میزان 95 درصد

 

سرمایه های اطلاعاتی
ثبت کامل اطلاعات فروش در سیستم خرده فروشی به میزان 100 درصد

 

سرمایه های انسانی
افزایش سرانه آموزش پرسنل به میزان 24 نفر در ساعت
افزایش ارائه پیشنهادات به میزان 5 پیشنهاد به ازای هر نفر