بازدید و برگزاری جلسه در شرکت با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

گزارش بازدید و برگزاری جلسه در شرکت فولادگستران هرمزگان با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان جناب آقای مهندس کفعمی و جناب آقای مهندس نقدی مدیر توسعه و راهبری شرکت ها در روز چهارشنبه مورخ 97/09/28 به روایت تصویر

 مدیر عامل هلدینگ آتیه فولاد

مدیر عامل هلدینگ آتیه فولاد