پیام مدیرعامل

شرایط فعالیت و کسب و کار در اوضاع کنونی کشور و در مقطع گذار به سمت بازارهای گسترده جهانی عرصه ی جهاد است. جهادی بزرگ که از خود گذشتگی و ایثار می طلبد . در شرایطی که کسب و سود و رونق اقتصادی تلاشی مضاعف می طلبد. باید از جان و دل همت کرد برای سر افرازی ایران عزیز .

مجموعه ی فولاد گستران هرمزگان این عهد را با میهن خود بسته است . عهدی به ژرفای خلیج همیشگی فارس.

سخن روز

ژرف زندگی کن ، از ته دل زندگی کن، یکپارچه و با تمام وجود به طوری که وقتی مرگ در زد، آماده باشی. آماده چون میوه ای رسیده برای فرو افتادن از درخت. تنها نسیمی ملایم می وزد و میوه فرو می افتد. گاه حتی  بدون هیچ نسیمی . مرگ باید این چنین باشد و  این آمادگی تنها با زندگی کردن فراهم می آید.